Programy

Přehled významných centrálně řízených programů Evropské komise v dobíhajícím období 2014-2020. Programy období 2021-2027 budou doplněny.

Podnikání, strategické investice, Vnitřní trh

Věda, výzkum, inovace

Životní prostředí, klima, doprava, digitalizace

Vzdělávání, zaměstnanost, kultura

Občané, zdraví, justice

Spolupráce

  • Interreg Europe – meziregionální spolupráce, sdílení zkušeností a dobrých praktik

Ostatní sledované programy 

Co jsou komunitární programy

Komunitární programy jsou financovány přímo z rozpočtu EU. Ta na vybrané projekty přispívá obvykle v rozmezí 40-75 % (výjimečně až 100 procent). Spravuje je přímo Evropská komise nebo specializované výkonné agentury. U některých programů jsou gestorem národní agentury. Programy jsou vždy víceleté a poskytují pouze neinvestiční podporu. Žadatelé musí peníze použít na konkrétní a v projektu předem uvedené účely. Nejvýznamnějšími programy v období 2014-2020 jsou programy Erasmus+ a program pro vědu, výzkum a inovace Horizont 2020 nebo program LIFE pro oblast životního prostředí. K dalším programům patří např. Kreativní Evropa nebo Nástroj pro propojení Evropy CEF. K dalším komunitárním programům patří Fiscalis 2020, Customs 2020, EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI), Europe for citizens, Health for growth, Rights, equality and citizenship, Hercule III nebo Pericles 2020.

Na rozdíl od strukturálních fondů nejsou peníze u komunitárních programů většinou určeny pro členský stát, ale pro konkrétní program. Žadatelé z České republiky tedy nemají automatický nárok na část prostředků v rozpočtu daného programu. KP řízené na centralizovaném základě (čl. 53 odst. 1 nařízení Komise č. 2342/2002) se dále dělí na KP řízené přímo, tj. Evropskou komisí (příslušným útvarem EK) a KP řízené nepřímo, tj. prostřednictvím subjektu určeného Evropskou komisí (např. soukromoprávní subjekty působící ve veřejném zájmu).

Zdroj: Euroskop, MF ČR