Co je nového

LIFE: Národní výzva pro přípravu projektů a přehled aktuálních výzev program

15.07.2021

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo národní výzvu na přípravu a realizaci projektů v programu LIFE, která je určena českým žadatelům programu LIFE v roce 2021 na přípravu projektové dokumentace žádosti a spolufinancování standardních akčních projektů i koordinačních a podpůrných akcí v případě schválení projektové žádosti v evropské výzvě. Dne 22. a 27. července jsou k národní výzvě připraveny informační webináře (podrobněji viz níže). Přihlášení na vybraný termín je možné prostřednictvím tohoto formuláře

PŘEHLED AKTUÁLNÍCH VÝZEV PROGRAMU LIFE VYHLÁŠENÝCH V ROCE 2021

Program LIFE, který podporuje ochranu životního prostředí a klimatu (podrobněji viz předchozí aktualita) vyhlásil balíček 33 výzev v novém programovém období 2021 – 2027.

K podporovaným aktivitám vyhlášených výzev patří inovativní a pilotní projekty na ochranu přírody a zvyšování biodiverzity, zavádění principů cirkulární ekonomiky, ochrana zdrojů (voda, půda, ovzduší), zvyšování povědomí a správa v oblasti životního prostředí a klimatu, inovativní projekty snižující dopady klimatických změn, zvyšují energetickou účinnost, umožňující přechod k čisté energii a další.

Pokud konkrétní výzva nespecifikuje podrobněji, jsou v programu LIFE způsobilými žadateli všechny právní subjekty usazené v členské zemi Evropské unie a dalších státech vymezených v nařízení programu (viz Nařízení 2021/783), které připraví projekt přispívající k ochraně životního prostředí či klimatu.

Provozní granty pro rámcová partnerství

Uzávěrka pro podání projektů: 28. 9. 2021

Provozní granty jsou určeny pro neziskové subjekty, které se podílejí na vývoji, provádění a prosazování právních předpisů a politik EU a které jsou primárně aktivní v oblasti životního prostředí nebo opatření v oblasti klimatu. Rámcové granty jsou podmínkou pro roční dohody (Specific Operating Grant Agreements/SGA) v letech 2022-24.Cílem rámcových dohod o partnerství pro neziskové subjekty v rámci programu LIFE je posílit účast občanské společnosti na politickém dialogu EU a podpořit provádění a prosazování cílů Unie v oblasti životního prostředí a klimatuze strany příjemců.

 • Operating grants Framework partnerships (LIFE-2021-NGO-OG-FPA)

Standartní akční projekty v oblasti životního prostředí i klimatu

Uzávěrka pro podání projektů: 30. 11 .2021

 • Nature and Biodiversity (LIFE-2021-SAP-NAT-NATURE)
 • Nature Governance (LIFE-2021-SAP-NAT-GOV)
 • Circular Economy, resources from Waste, Air, Water, Soil, Noise, Chemicals, Bauhaus (LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMEN)
 • Environment governance (LIFE-2021-SAP-ENV-GOV)
 • Climate Change Adaptation (LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA)
 • Climate Change Mitigation (LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCM)
 • Climate Governance and Information (LIFE-2021-SAP-CLIMA-GOV)

Projekty umožňující přechod k čisté energii (Clean energy Transition/CET)

Uzávěrka pro podání projektů: 12. 1. 2022

 • BUILD UP Skills – rebooting the National Platforms and Roadmaps (LIFE-2021-CET-BUILDSKILLS)
 • Community-driven clean energy transition in coal, peat and oil-shale regions (LIFE-2021-CET-COALREGIONS)
 • EU community of „Integrated Home Renovation Services“ practitioners (LIFE-2021-CET-HOMERECOM)
 • Mainstreaming sustainable energy finance and supporting energy performance in EU sustainable finance criteria and standards (LIFE-2021-CET-MAINSTREAM)
 • Creating the conditions for a global improvement of smart readiness of European buildings (LIFE-2021-CET-SMARTREADY)
 • Fostering sustainable energy uptake along the whole value chain in industry and services (LIFE-2021-CET-VALUECHAIN)
 • Technical support to clean energy transition plans and strategies in municipalities and regions (LIFE-2021-CET-LOCAL)
 • Uptake of energy audits recommendations for the energy transition of companies (LIFE-2021-CET-AUDITS)
 • Addressing building related interventions for vulnerable districts (LIFE-2021-CET-ENERPOV)
 • Establish innovative business models and contractual schemes for smart and sector-integrating energy services (LIFE-2021-CET-SMARTSERV)
 • Developing support mechanisms for energy communities and other citizen-led initiatives in the field of sustainable energy (LIFE-2021-CET-ENERCOM)
 • Large-scale rollout of buildings renovation (LIFE-2021-CET-BUILDRENO, uzávěrka 12. 1. 2022)
 • Multilevel climate and energy dialogue to deliver the energy governance (LIFE-2021-CET-GOV)
 • Towards an effective implementation of key legislation in the field of sustainable energy (LIFE-2021-CET-POLICY)
 • Innovative financing schemes for sustainable energy investments (LIFE-2021-CET-INNOFIN)
 • Integrated Home Renovation Services (LIFE-2021-CET-HOMERENO)
 • Facing the increase in cooling demand of buildings in the coming years (LIFE-2021-CET-COOLING)
 • Disruptive PDA – Technical Assistance to advance market boundaries for sustainable energy investments

Strategické (integrované) projekty/SIP s dvoukolovými uzávěrkami

Uzávěrka pro 1. kolo: 19. 10. 2021, pro 2. kolo (tedy úspěšné projekty z 1. kola výzvy): 7. 4. 2022

 • Strategic Integrated Projects – Environment (LIFE-2021-STRAT-ENV-SIP-two-stage, uzávěrky)
 • Strategic Integrated Projects – Climate Action (LIFE-2021-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage)
 • StrategicNature Projects (LIFE-2021-STRAT-NAT-SNAP-two-stage)

Projekty technické pomoci k přípravě strategických projektů

Uzávěrka pro podání projektů: 22. 9. 2021

 • Technical Assistance preparation of ENV SIPs (LIFE-2021-TA-PP-ENV-SIP, 22. 9. 2021)
 • Technical Assistance preparation of CLIMA SIPs (LIFE-2021-TA-PP-CLIMA-SIP, 22. 9. 2021)
 • Technical Assistance preparation of SNAPs (LIFE-2021-TA-PP-NAT-SNAP, 22. 9. 2021)

Výkonnou řídící agenturou programu je CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency); národním kontaktním místem je MŽP ČR.

Pro podrobné informace k vyhlášeným výzvám kontaktujte OK linku.

Užitečné odkazy:

Search Funding & Tenders (europa.eu)

LIFE (europa.eu)

www.program-life.cz

Národní výzva LIFE:

Výzva k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE 2021 – Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz):

Uzávěrka příjmu žádostí pro všechny podprogramy je 30. srpna 2021. (Oznámení výsledků žadatelům (indikativní termín): 22. října 2021.)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/ ze dne 29. dubna 2021 o zavedení Programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013

Nařízení č. 2021/783 k programu LIFE (vč. českého překladu): EUR-Lex – 32021R0783 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

Specifikace (Multiannual Work Programme na období 2021-4: wp_life-2021-2024_en.pdf (europa.eu)

zpět na výpis novinek