Co je nového

I3 – nový nástroj pro meziregionální investice do inovací

30.11.2021

Nový Nástroj pro meziregionální investice do inovací – Interregional Innovation Investments (I3) poskytuje financování pro vyspělé meziregionální inovační projekty a podporuje stakeholdery zapojené do inteligentní specializace, aby tyto projekty dále rozvíjeli a tvořili v investičních portfoliích nové hodnotového řetězce. Nástroj I3 zavádí Evropská rada pro inovace (EIC) a Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EISMEA) na základě dvouletého pracovního programu. I3 je financovaný prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) jako doplnění podpory kohezní politiky.

I3 je rozdělen do dvou částí. Obě části (Strand 1 + Strand 2) se zaměřují na následující tematické oblasti:

 • digitální transformace
 • environmentální udržitelnost a oběhové hospodářství
 • zelená a klimatická transformace, včetně uhlíkové neutrality
 • inteligentní výroba

Část 1 (Strand 1) se zaměřuje na dobře rozvinuté ekosystémy a širokou škálu prioritních oblastí EU, kde může meziregionální přístup přispět k rozvoji evropských hodnotových řetězců. Tato část má za cíl urychlit nástup na trh a rozšířit inovativní řešení v prioritních oblastech inteligentní specializace a také vytvořit portfolio investičních projektů.

Partnerství v rámci této oblasti by měla být schopna stavět na stávajících aktivech, jako jsou klastrové iniciativy podporované Komisí, účast v programu Horizont 2020, případně znalostní a inovační komunity.

Část 2 (Strand 2) se zaměřuje na méně rozvinuté regiony – s cílem zvýšit kapacitu regionálních inovačních ekosystémů pro jejich zapojení do globálních hodnotových řetězců a spolupráci s jinými regiony. Tato oblast má silný rozměr soudržnosti a zaměřuje se na vytváření vazeb mezi méně rozvinutými regiony s těmi regiony, kde je regionální inovační kapacita pokročilejší.

Tato část podporuje hodnotové řetězce řízené přímými zahraničními investicemi a další vznikající odvětví. Tato část rovněž zahrnuje činnosti zaměřené na budování kapacit, které budou předmětem samostatné výzvy.

Obě výzvy podporují konsorcia nezávislých právnických osob ze strany poptávky i nabídky inovačního ekosystému (quadruple helix ecosystem):

 • Veřejné instituce (národní/regionální/místní)
 • Univerzity, výzkumné a technologické organizace, inovační agentury
 • Klastrové organizace, malé a střední podniky, start-upy,
 • Výzkumné datové aliance (RDA)
 • Další organizace, obdobné výše uvedeným subjektům

Pro výzvy v Části (Strand) 1 musí konsorcia tvořit alespoň 5 nezávislých právních subjektů sídlících alespoň ve 3 různých zemích EU (případně dalších regionů, definovaných ve výzvě), přičemž koordinátorem musí být nezisková organizace se sídlem v rozvinutějším regionu/země EU. Kromě toho musí mít alespoň 1 subjekt sídlo v méně rozvinutém, přechodném nebo vzdáleném regionu/země. Očekávají se projekty s rozpočtem 4-10 MEUR a dobou trvání 2,5 – 3 let (není podmínkou).

Pro Část (Strand) 2 musí konsorcium tvořit minimálně 3 partneři z minimálně 2 členských zemí EU (včetně vzdálených regionů, tzv. OCTs). Program připouští účast regionů mimo EU). Vedoucím partnerem musí být nezisková organizace (veřejná instituce, výzkumná instituce, klastrová organizace, inovační agentura) z méně rozvinutého, přechodného, nebo nejvzdálenějšího regionu/země EU. Očekávají se projekty s rozpočtem 2-3 MEUR a dobou trvání 2,5 – 3 let (není podmínkou).

I3 zveřejnil prvních 6 výzev v jednotlivých oborech:

Část 1 (Strand 1):

Innovation investments Strand 1-GREEN(Zelená a klimatická transformace, environmentální udržitelnost a oběhové hospodářství)

Innovation investments Strand 1 – MANU(Inteligentní výroba)

Innovation investments Strand 1 – DIGIT (Digitální transformace)

Část 2 (Strand 2):

Innovation investments Strand 2a – GREEN (Zelená a klimatická transformace, environmentální udržitelnost a oběhové hospodářství)

Innovation investments Strand 2a – DIGIT(Digitální transformace)

Innovation investments Strand 2a – MANU(Inteligentní výroba)

Minimálně 70 % grantu musí být investováno ve firmách (zej. v MSP).

Všechny výzvy mají uzávěrku 1. února 2022. Další uzávěrka je plánována na 18. října 2022.

Rozpočet pro výzvy části 1 (Strand 1) v r. 2021-2 přesahuje 76 mil. EUR. Rozpočet pro výzvy v části 2 (Strand 2) v r. 2021-2 je téměř 39 mil. EUR.

TÉMATA A PRIORITY

GREEN (Zelená a klimatická transformace, environmentální udržitelnost, oběhové hospodářství)

 • Inovativní investice do dekarbonizace, snižování emisí skleníkových plynů a přispívání ke zlepšení kvality ovzduší, zdraví a dobrých životních podmínek;
 • Inovativní investice do SMART měst;
 • Inovativní obchodní investice související s inteligentními, udržitelnými/účinnými dopravními řešeními a/nebo alternativními palivy;
 • Investice do opatření v oblasti klimatu, životního prostředí, účinného využívání zdrojů a surovin;
 • Investice do hospodaření s přírodními zdroji, včetně používání recyklovaných materiálů, zejména stavebních materiálů, plastů a textilií, ke stimulaci poptávky po surovinách na sekundárních trzích;
 • Obchodní investice do obnovitelné energie a energetické účinnosti, zvyšující udržitelnost průmyslu;
 • Obchodní investice související s energetickou účinností v budovách;
 • Obchodní investice související s udržitelnou modrou ekonomikou, přispívající k ochraně pobřeží;
 • Obchodní investice do oběhového hospodářství za účelem replikace a rozšíření úspěšných řešení oběhového hospodářství, která mohou vytvářet přidanou hodnotu v EU;
 • Investice do biohospodářství, účinného a udržitelného zemědělství a lesnictví, inovace v oblasti udržitelných řešení v oblasti mořských/námořních a vnitrozemských vod.

MANU (Inteligentní výroba)

 • Demonstrační procesy, tzn. pomoc novým produktům k rychlejšímu přístupu na trh nebo zavádění efektivnějších a udržitelnějších procesů v průmyslu.
 • Valorizace výsledků výzkumu a praktické aplikace.
 • Propojení nebo doplňkové využití testovacích a demonstračních zařízení na meziregionální úrovni, včetně spolupráce s cirkulárními centry.
 • Zlepšení využívání přírodních zdrojů a opětovného použití materiálů, podpora modelů oběhového hospodářství a investice do uhlíkové neutrality.
 • Realizace a ukázky meziregionálních příkladů k testování a replikaci výsledků.
 • Šíření inovací a zapojení malých a středních podniků do hodnotových řetězců EU.

DIGI (Digitální transformace)

A. Inovace digitální ekonomiky

 • Zavádění inovativních řešení pro digitalizaci podniků a digitální služby, včetně využití umělé inteligence;
 • Zavádění ICT v malých a středních podnicích aplikované na tradiční a nově vznikající odvětví; B2B; B2C; C2C, včetně infrastruktur a podpůrných služeb (digitální inovační centra, živé laboratoře atd.);
 • Demonstrace inovativních digitálních technologií s ohledem na komercializaci výsledků výzkumu a lepší integraci do hodnotových řetězců EU;
 • Uživatelsky orientované digitální inovace, big data;
 • Posilování kybernetické bezpečnosti EU a ochrana před hackery
 • Digitálně založené otevřené inovace, podporující podnikatelské inovační procesy a spolupráci mezi akademickou sférou a podniky v rámci chytré specializace;
 • Digitální kompetence pro firmy, přijímající inovativních digitálních technologií (zvyšování kvalifikace a rekvalifikace) v rámci investic relevantních pro inteligentní specializaci.

B. Digitální transformace veřejné správy

 • Nové nebo výrazně modernizované služby pro elektronickou veřejnou správu, včetně zavádění celoevropských interoperabilních služeb, které zlepšují efektivitu služeb poskytovaných veřejnou správou občanům, společnostem a dalším veřejným orgánům pomocí informačních a komunikačních technologií, jako je umělá inteligence a kybernetická bezpečnost;
 • Investice do inovativních řešení pomáhajících veřejným správám učinit služby uživatelsky přívětivými, přístupnými a vzájemně propojenými.

C. Digitalizace zdravotnictví

 • Inovativní investice do přeshraničního zabezpečení zdravotních údajů (včetně kybernetické bezpečnosti);
 • Investice související s používáním digitálních nástrojů ke stimulaci prevence, umožnění zpětné vazby a interakce s poskytovateli zdravotní péče;
 • Investice k digitalizaci a propojení zdravotnických systémů, řešení problémů interoperability ve zdravotnictví;
 • Investice do digitální zdravotnické infrastruktury (potřebné pro demonstrační procesy), telemedicíny, m-health a dalších inovativních řešení pro personalizovanou medicínu;
 • Investice související se získáváním digitálních dovedností potřebných pro zavádění inovativních technologií ve zdravotnictví.

Cíle a očekávané dopady Nástroje pro meziregionální investice do inovací

Cíle I3:

 • podpora inovačních ekosystémů k rozšíření a komercializaci meziregionálních inovačních projektů
 • mobilizace dodatečných investic ve vybraných prioritních oblastech (propojení s hlavními operačními programy politiky soudržnosti) a posílení spolupráce s partnery z různých členských států
 • posílení komplementarity mezi různými finančními nástroji EU, vnitrostátními a regionálními nástroji financování.

OČEKÁVANÉ DOPADY

Krátkodobé:

 • Zavádění inovativních řešení ve srovnání se stávajícími technologiemi/řešeními;
 • Převzetí technologicky/ekonomicky spolehlivých a životaschopných řešení na trhu.

Střednědobé:

 • Vytváření nových tržních příležitostí pro společnosti z EU;
 • Posílení kapacity regionů investovat, společné investice v oblasti priorit S3 (meziregionální investice);
 • Šíření inovací.

Dlouhodobé:

 • Posílení nebo přetvoření hodnotových řetězců EU při současném zvýšení konkurenceschopnosti EU na globálních trzích;
 • Uvolnění inovačního potenciálu regionů/zemí EU;
 • Přispívání k cílům Evropské zelené dohody;
 • Pozitivní dopad na životní prostředí, zdraví, klima, sociální oblast a ekonomiku;
 • Ekonomický růst a tvorba pracovních míst.

Více informací:

Interregional Innovation Investments (I3) – Regional Policy – European Commission (europa.eu)

zpět na výpis novinek